ನಿಕಾನ್ RAW ಫೋಟೋಗಳ thumbnail(ಮುನ್ನೋಟ) ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು

ನಿಕಾನ್ RAW ಫೋಟೋಗಳ‌ನ್ನು ಉಬುಂಟು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಲಿನಕ್ಸ್‌‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ thumbnail ಕಾಣದಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ RAW ಫೋಟೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉದಾ: ufraw ಇತ್ಯಾದಿ.

ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರಾಯ್ತು.

sudo apt-get install libopenraw1 libopenrawgnome1 gnome-raw-thumbnailer

banner ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This