ಉಬುಂಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download – ಈ ಕೊಂಡಿಯ ೪ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಬುಂಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆ.

banner ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This