ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಫ್ – ನನಗೆ ಯಾವ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸೂಕ್ತ?

ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಜಿ.ಪಿ.ಎಲ್ (ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್) ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಬಂದಿತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಮುಂಚೆಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಬ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹಲವಾರು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಫ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪುಕೊಟ್ಟ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಪುಟ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

banner ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This