ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಎಸ್೨ ನ ಜಾಹಿರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಬುಂಟು ಲೋಗೋ ನೋಡಿದಿರಾ?

ಈ ಲೋಗೋ ಈ ಜಾಹಿರಾತಿನಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಿರಾ?

Samsung Galaxy S II + Ubuntu

banner ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana